Prečo robíme právne preklady

V čase nášho vzniku boli motiváciou pre naše zameranie na preklady právnych textov naše skúsenosti v praxi, ktoré nám ukázali, že pokrytie slovenského trhu kvalitnými, po právnej stránke zrozumiteľnými a odborne akceptovateľnými prekladmi právnych textov vykazuje rezervy.

Obsah právnych textov (najmä zmlúv) a záväzky v nich obsiahnuté zásadným spôsobom ovplyvňujú správanie sa podnikateľov, ako aj iných subjektov trhu a majú často závažné dôsledky pre ich fungovanie. Domnievame sa, že vzhľadom na povahu a záväznosť právnych textov je dôležité pri ich preklade využiť pohľad odborníka nielen s právnickým vzdelaním, ale aj so zodpovedajúcou právnou praxou a skúsenosťou s konkrétnym cudzím právnym jazykom. Skúsenosti nám hovoria, že podcenenie tejto skutočnosti môže mať za následok skreslenú a nesprávnu interpretáciu skutočného obsahu právneho textu, čo môže mať dopad na následné správanie zadávateľa prekladu.